Fasenormen «Neste Steg» er et rammeverk for å beskrive gjennomføringen av norske byggeprosjekter. Modellen ble lansert av Bygg21 i 2015. Prosessen foregår i åtte steg fra start til avvikling. Rammeverket belyser hvilken informasjon og hvilke beslutninger som er nødvendige i hvert steg, og beskriver overganger og informasjonsleveranser mellom aktørene i verdikjeden.

Aktørene i BAE-næringen bruker forskjellige fasemodeller i gjennomføringen av sine byggeprosjekter, se Faser i en bygnings livssyklus. «Neste Steg» åpner for bruk av alle mulige gjennomføringsmodeller, og benytter derfor ordet steg i stedet for fase. Stegene kan i prinsippet tas i den rekkefølgen som er mest hensiktsmessig.

Hovedtrekk

Figuren nedenfor viser hovedtrekkene i «Neste Steg». Øverst ligger "byggestigen" med de åtte trinnene, og under denne eksempler på informasjon som skal framskaffes i hvert steg (planer, utredninger, godkjenninger mv.). Informasjonsflyten er essensiell for å bevege seg mellom stegene i byggeprosessen. Output fra ett steg er samtidig input til det neste, slik at denne må være på plass før neste steg kan starte. Videre må riktig output være fastslått for å kunne avslutte steget.

Formålet med rammeverket er å bedre informasjonsflyten mellom aktørene, øke produktivitet og verdiskaping, øke forståelsen for ulike perspektiver og skape felles begrepsbruk.

Aktørene i en byggeprosess har forskjellige hensyn å ivareta og ulike krav til leveranser i stegene. Fire perspektiver er bygget inn i rammeverket:

  • Eierperspektivet, som skal sikre at investeringen oppfyller sin hensikt i strategisk og økonomisk forstand.
  • Brukerperspektivet, som skal sikre at brukerne får tilfredsstilt sine behov og ønsker.
  • Utøvende perspektiv, som skal sikre at utførende aktører får best mulig produktivitet og effektivitet.
  • Offentlig perspektiv, som skal sikre at prosjektet utføres innenfor lover og offentlige hensyn som er definert.

Steg for steg

Hvert steg er detaljert beskrevet i veilederen til «Neste Steg». For hvert steg beskrives formål, kjerneprosesser knyttet til de fire perspektivene, hjelpeprosesser og ledelsesprosesser, typisk input/output og kommentarer. Nedenfor følger lenker til artikler om de enkelte stegene.

Steg 1: Strategisk definisjon

Steg 2: Program- og konseptutvikling

Steg 3: Bearbeiding av valgt konsept

Steg 4: Detaljprosjektering

Steg 5: Produksjon og leveranser

Steg 6: Overlevering og ibruktakelse

Steg 7: Bruk og forvaltning

Steg 8: Avvikling

 

Referanser og lenker

1. Bygg21 (2015). Veileder for fasenormen «Neste Steg» - et felles rammeverk for norske byggeprosesser

2. Bygg21: Samleside for fasenormen «Neste Steg»