Formål

Levedyktig og forsvarlig avslutning av eierskapet eller byggets bruksperiode.

Typisk input

  • Endring i forretningsdrift (bortfall/endring av behov, bortfall av levedyktighet).
  • Lønnsomhetsvurderinger vedrørende videre eierskap og drift.

Kjerneprosesser

Eierperspektivet Føre sluttregnskap og utføre analyser.
Leveranser ROI (Return on Investment). Endelig verifisering av forretningsplan for tiltaket.
Brukerperspektivet Opphør av drift.
Leveranser Drift opphørt. Forpliktelser kvittert ut.
Utøvendeperspektivet Avhending av bygg, eventuelt tomt, og opphør av forpliktelser.
Leveranser Komplett dokumentasjon på avhending.
Offentlig perspektiv  
Leveranser Tinglyst salg, dokumentavgift mm gjort opp.

 

Viktige hjelpeprosesser

  • Engasjement av rivefirma.
  • Planlegging av sikker og miljøriktig riving/resirkulering/gjenbruk.
  • Engasjere bistand til avhending.
  • Planlegging av salg, markedsføring av eiendommen.

Ledelsesprosesser

Planlegging Planlegge salg eller rivning.
Anskaffelser Kontrahere megler for avhending (salg), eller riveentreprenør for fjerning av eksisterende konstruksjoner.
Kommunikasjon Overføring av BIM til eventuell ny eier.
Utsjekk for levedyktighet – Økonomi Markedsvurdering, salgspris.
Utsjekk for levedyktighet – Miljø Sikre miljøriktig rivning og resirkulering av materialer.
Utsjekk for levedyktighet – Sosialt Sikre etisk og sikker rivning og/eller avhending av eiendommen.

 

Typisk output

Ved salg skal all relevant dokumentasjon for å ivareta levedyktighet følge over til ny eier.

Ved avvikling (fjerning/rivning) er dokumentasjon på miljøeffekt nødvendig, samt dokumentasjon av tomtens beskaffenhet med tanke på fremtidig utnyttelse.

Kommentar/eksempler

Den kommersielle virksomheten i bygget/anlegget (bruken) bortfaller og ny tilsvarende virksomhet er ikke aktuell. Eier vurderer ny investering i bygget/anlegget (Steg 1) som uaktuelt eller ulønnsomt for alternativ bruk/ny investering. Da peker utviklingen mot avvikling (rivning eller salg/avhending)*. Først da kan en konstatere sikkert hvor god den opprinnelige investeringen har vært.

*For eksempel kan den kommersielle virksomheten ha behov for større lokaler enn tomten tillater, eller konsesjon for driften kan gå ut, eller virksomheten gå konkurs etc. Eier/drifter finner at bygget/anlegget er i en forfatning som er for dyr å drifte videre/reparere slik at det må rives. Tomten kan brukes til et mer samfunnsnyttig/lønnsomt formål. Eier av bygget ønsker ikke å ha bygget i sin portefølje og selger dette til en annen aktør.

 

Til hovedartikkel Neste steg - generell oversikt

Referanser og lenker

Kilde: Bygg21 (2015). Veileder for fasenormen «Neste steg»