Det er ingen vedtatt standard for inndeling av en bygnings livssyklus i faser. Større byggeiere (Statsbygg, Forsvarsbygg, kommuner, eiendomsutviklere etc.) har ofte utviklet sine egne faseplaner.

Bygg21 har utviklet fasenormen Neste steg, som er en generiske plan i åtte steg, fra strategisk definisjon til avvikling. Stegnormen åpner for bruk av alle mulige gjennomføringsmodeller, og benytter derfor ordet steg i stedet for fase. Stegene kan i prinsippet tas i den rekkefølgen som er mest hensiktsmessig. Den definerer fire ulike perspektivområder: eier-, bruker-, myndighets- og utøvendeperspektivet.

OSCAR-prosjektet har utviklet en generisk faseplan som også kan tilpasses andre, se OSCAR livsløpsmodell.