Forord

Fagområdet Bygningsforvaltning har hatt en rivende utvikling siden starten på 1990-tallet. Inntil da ble bygninger stort sett betraktet som statiske i den forstand at det de ble laget for å skulle fungere på samme måte gjennom hele brukstiden.

Nye lover og forskrifter, krav om endringer i planløsninger og tekniske installasjoner, mer avansert infrastruktur, økende behov for service og støttetjenester i bygningene etc. har påvirket behovet for mer kompetanse innen forvaltningen samt krav til tilpasninger og ombygginger.

På dette grunnlaget har bygg- og eiendomsforvaltning utviklet seg til et eget fagområde som skal bidra til effektiv understøttelse av kjernevirksomheten og at bygninger og eiendommer kan utvikles på en mest mulig økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig bærekraftig måte.

Utviklingen av fagområdet har ført med seg en rekke nye ord og uttrykk som det er behov å sette inn i en faglig sammenheng og gi presise definisjoner. En gruppe fagpersoner knyttet til Norges bygg- og eiendomsforening (NBEF), NTNU og Multiconsult tok i 2008 initiativ til å utarbeide en ordsamling med forklaringer og definisjoner av uttrykk og begreper knyttet til fagområdet. Denne ble utgitt under tittelen «Ord og uttrykk innen eiendomsforvaltning – fasilitetsstyring (Facilities Management)», og har bl.a. vært tilgjengelig på NBEF og NTNU sine hjemmesider.

Ordsamlingen ble mye brukt både innen BE-næringen og i undervisning. Sterk utvikling innen fagområdet førte snart til behov for en oppdatert utgave. Videre var det ønske om å utvikle samlingen til et elektronisk oppslagsverk.

Senter for eiendomsfag utviklet parallellt med dette en ordsamling innenfor sin sektor. 

Bygg21 tok i 2016 initiativ til å få utarbeidet en samlet, oppdatert og utvidet versjon av ordsamlingene på en elektronisk plattform, og har både økonomisk og administrativt bidratt vesentlig til dette. Utviklingen av et dataprogram startet som en studentoppgave ved NTNU i Ålesund våren 2016, og er seinere videreutviklet av firmaet Trollkode AS i Ålesund. 

Formålet med «Ord og uttrykk i bygg og eiendom» er å gi BE-næringen et fritt tilgjengelig, nettbasert oppslagsverk for ord og uttrykk knyttet til prosesser og aktiviteter innen FDV, eiendomsutvikling og fasilitetsstyring. Et sentralt hensyn har vært å skape en felles, entydig forståelse av innholdet i ulike begreper innen næringen. 

Målgruppa omfatter alle som har befatning med BE-næringen, fra konsulenter og planleggere, leverandører og utførere, jurister, myndigheter og interesseorganisasjoner til studenter, utdannings- og forskningsinstitusjoner.

Kommentarer og forslag mottas med takk, og kan sendes via «Kontakt oss»-funksjonen nederst i hver artikkel. 

Vennlig hilsen redaksjonsgruppa

Olav Egil Sæbøe, Pro-FM Consulting, Svein Bjørberg, NTNU/Multiconsult, Øystein Ringen-Vatnedalen og Even Stenvaag Leira, Senter for eiendomsfag og Max Ingar Mørk, NTNU.