Formål

Konstatere om tiltaket er gjennomførbart og avgjøre hvilken prinsippløsning som er mest hensiktsmessig.

Typisk input

 • Forretningsplan for virksomheten.
 • Foreløpig forretningsplan for tiltaket (begrunnelse og strategiske mål - Business case) og behovsanalyse knyttet til tiltaket.

Kjerneprosesser

Eierperspektivet Utrede muligheter og forutsetninger. Leie eller eie? Konkretisere mål, rammer og suksesskriterier for prosjektet.
Leveranser Alternativanalyser. Finansiell ramme. Overordnet gjennomføringsmodell. Eventuell konseptvalgutredning (KVU). Oppdatert forretningsplan.
Brukerperspektivet Utarbeide program (funksjons- og/eller romprogram). Utrede alternative handlinger og deres konsekvenser, inkludert nullalternativet. Skisseprosjekt (illustrert program). Avklare prinsippvalg (konseptvalg).
Leveranser Funksjonsprogram. Konseptdokumentasjon. Skisser og illustrasjoner.
Utøvendeperspektivet Utarbeide grov definisjon av omfang. Utvikle første rammeplan for gjennomføring.
Leveranser Foreløpige styringsdokumenter.
Offentlig perspektiv Gjennomgang av arealplaner. Tidlig avklaring og vurdering av myndighetskrav. Eventuelt konseptvalg-utredning (KVU) og KS1 før avslutning.
Leveranser Store offentlige prosjekter: KVU og KS1-rapport.

Viktige hjelpeprosesser

 • Utvikle prosjektmål (samfunnsmål, effektmål og resultatmål).
 • Omsette behovet i et program og kostnadsestimat.
 • Utrede alternative konsepter.
 • Nytte/kostnadsvurderinger.
 • Vurdere lokalisering og tomt.
 • Forberede gjennomføringsstrategi, inkludert overleverings- og risikohåndteringsstrategi.
 • Utforme ytelses-beskrivelser, ansvar- og ytelses-matriser, og teknisk- og kommunikasjons-strategi.

Ledelsesprosesser

Typisk output

 • Konklusjon på om tiltaket er gjennomførbart.
 • Vurdering av hvilket konsept (prinsippløsning) som best tilfredsstiller eierens forretningsplan og brukernes behov.
 • Konklusjon om hvorvidt en går videre og hvilket konsept som skal utvikles.

Kommentar

Basert på behov utredes forskjellige konsepter og programmer som tilfredsstiller behovet. I dette steget skal det gjennomføres forskjellige analyser og konseptutredninger slik at den beste prinsippløsningen identifiseres og det besluttes om man vil gå videre med prosjektet, med foreløpige konkretiseringer av omfang, pris og kvalitet. Typisk vil flere rådgivere komme inn her. Alternative løsninger skisseres og presenteres for valg av konsept. I dette steget fastlegges overordnet gjennomføringsstrategi inkludert anskaffelsesstrategi. Eventuell OPS modell må nå være bestemt. Eventuell samspillsentreprise bør også vurderes i dette steget. Underlaget fra Steg 2 blir underlag for samhandling med eieren. Handlingsrommet må identifiseres og vurderes, inkludert om det finnes økonomisk forsvarlige tiltak. Typiske spørsmål er: Trenger vi dette? Bidrar tiltaket til forbedring? Er det gjennomførbart? Får vi lov? De første vurderingene rundt et mulig prosjekt gjøres ut fra eierens strategiske plan og ambisjonsnivå. Mange eiere har ikke kompetanse til å gjennomføre disse analysene selv og ofte vil de første rådgiverne bli kontrahert for å bidra til utredninger. Gjennomføringsstrategi eller entrepriseform er ennå ikke avgjort.

 

Til hovedartikkel Neste steg - generell oversikt

Referanse

Kilde: Bygg21 (2015). Veileder for fasenormen «Neste steg»