Formål

Utvikle prinsippene for teknisk løsning og realistiske strategier og planer for tiltaket slik at endelig beslutning om iverksetting kan tas på et riktig grunnlag.

Typisk input

  • Konseptdokumenter (valgt prinsippløsning), programmet (hva som skal utvikles), skisser og illustrasjoner, funksjonsprosjekt (kapasiteter), styringsdokumenter (foreløpig gjennomføringsstrategi).

Kjerneprosesser

Eierperspektivet Klarlegging av konsekvenser av tiltaket. Bekreftelse av forretningsplan – valg og prioritering av styringsparametere.
Leveranser Grunnlag for endelig beslutning om investering, kostnadskalkyle, finansieringsplan, kontrakts- og organisasjonsstruktur. Oppdatert forretningsplan.
Brukerperspektivet Konkretisering og verifisering av krav og behov. Gjennomføre utredning av funksjoner og løsninger med nødvendig detaljeringsgrad.
Leveranser Romprogram. Forprosjektdokument.
Utøvendeperspektivet Konkretisere og verifisere rammer og planer for gjennomføring.
Leveranser Gjennomføringsmodell med planer for gjennomføring, skissert løsning for byggemetode, tekniske føringer.
Offentlig perspektiv Gjennomføre evt. reguleringsprosess og konsekvensutredning. Lage rammesøknad. Eventuelt KS2 før avslutning.
Leveranser Reguleringsplan, rammesøknad. Evt. konsekvensutredning. Større offentlige prosjekter: KS2.

 

Viktige hjelpeprosesser

  • Stille krav som legger til rette for funksjonstesting.
  • Oppdatere gjennomføringsstrategi inkludert overleverings- og risikohåndteringsstrategier.
  • Kontrahere eventuelle 3. parts konsulenter, og vurdere forsknings- og utviklings muligheter.
  • Vurdere byggestrategi (eventuelt prefabrikasjon) og byggbarhet.

Ledelsesprosesser

Planlegging Oppdatere prosjektplanen. Utvikle en prosjekteringsplan og gevinstrealiseringsplan.
Anskaffelser Oppdatere innkjøpsstrategien i henhold til gjennomføringsmodellen. Fortsette å samle prosjektteamet, eventuelt kontrahere supplerende spesialrådgivere. Hvis samspillsentreprise eller totalentreprise kontraheres også entreprenør i dette steget. Kontraktsoppfølging.
Kommunikasjon Videreutvikle strategien for kommunikasjon og informasjonshåndtering, samt å definere roller i forhold til dette. Verifisere BIM-strategi og etablere modell for prosjektering, bygging og drift.
Utsjekk for levedyktighet – Økonomi Mer detaljert kostnadsestimat for investering og drift. Sørge for at prøvedrift etc. kommer med i kontraktene. Verifisert lønnsomhetsanalyse og årskostnadsberegning.
Utsjekk for levedyktighet – Miljø Sjekk at en preanalyse av levedyktighet er gjennomført i henhold til krav og at eventuelle avvik er meldt inn. Lage miljøoppfølgingsprogram.
Utsjekk for levedyktighet – Sosialt Følge opp relevante interessenter. Planlegge for sikker og etisk produksjon. Utvikle SHA-plan.

 

Typisk output

  • Endelig omfang for løsning (funksjoner og rom).
  • Konkret gjennomføringsplan og kostnadsoverslag (periodisert budsjett).
  • Endelig beslutning om å finansiere og gjennomføre prosjektet.

Kommentar/eksempler

I forprosjektet detaljerer man det valgte konseptet. Programmet detaljeres til romnivå, løsninger kontrolleres slik at man er trygg på at prosjekt kan realiseres. Kalkylene detaljeres og kvalitetssikres. Det lages modeller/tegninger som representerer de viktigste valgene for prosjektet. I tilfelle totalentreprise blir entreprenør kontrahert på grunnlaget av resultatet fra dette steget. I en samspillsentreprise blir dette steget brukt til å utvikle prosjektet i fellesskap. Leveransen fra dette steget danner grunnlaget for å fortsette samhandlingen eventuelt som en totalentreprise eller utførelsesentreprise (kontraktsform besluttes ved utgangen av steget). Slutten av dette steget er normalt siste mulige tidspunkt for å avlyse prosjektet.

 

Til hovedartikkel Neste steg - generell oversikt

Referanser og lenker

Kilde: Bygg21 (2015). Veileder for fasenormen «Neste steg»