Formål

Overlevere feilfritt prosjekt og sikre at alle systemer er riktig innstilt til den tilsiktede bruken.

Typisk input

  • Dokumentasjon på at leveransen er komplett, testet og at rett kvalitet er oppnådd.

Kjerneprosesser

Eierperspektivet Vurdere om bygget tilfredsstiller forretningsplanen. Aksept av tester og prøvedrift.
Leveranser Produktevaluering i henhold til prosjektmål. Verifisering av Forretningsplan. Overta ansvar for forvaltning.
Brukerperspektivet Opplæring av brukere (både driftspersonell og sluttbrukere). Fase inn bygget i virksomheten. Prøvedrift. Evaluering av resultatet.
Leveranser FDV dokumentasjon inkludert FVD-plan, Gjennomført opplæring. Overta ansvar for drift.
Utøvendeperspektivet Iverksette korrigerende tiltak ved avvik/mangel på aksept. Kontraktavslutning.
Leveranser Prosessevaluering. Sluttoppgjør.
Offentlig perspektiv Sende inn dokumentasjon.
Leveranser Ferdigattest mottatt.

 

Viktige hjelpeprosesser

  • Gjennomføre aktivitetene i overleveringsstrategien. 
  • Opplæring. 
  • Funksjonstesting, bruksevaluering.

Ledelsesprosesser

Planlegging Følge opp plan for overlevering og prøvedrift. Oppdatere plan for gevinstrealisering.
Anskaffelser Avslutte prosjektkontrakten(e). Viktig å være nøye i kontraktavslutningen, dokumentere samsvar, ikke ta over for tidlig.
Kommunikasjon Sikre overføring av informasjon til brukere. Komplett "som bygget" modell.
Utsjekk for levedyktighet – Økonomi Sluttføring av prosjektøkonomien, ferdigkalkyle.
Utsjekk for levedyktighet – Miljø Sikre at alle viktige momenter om levedyktighet er gjennomført og dokumentert.
Utsjekk for levedyktighet – Sosialt Veldokumentert, sikker og etisk overlevering og ibruktakelse.

 

Typisk output

  • Produksjonen er ferdig og kvaliteten sjekkes ut ved funksjonstester, prøvedrift og kontroller. 
  • Brukere tar resultatet i bruk og får sine første erfaringer med å bruke det. 
  • Det store spørsmålet besvares: ble det slik som intensjonen var i forprosjektet?

Kommentar/eksempler

Prosjektet er ferdig bygd og skal overleveres til eier og brukere. Brukere flytter inn og tilpasser sin virksomhet i bygget. FDV-dokumentasjonen sammen med opplæring skal gjøre driftsorganisasjonen i stand til å forvalte bygget på en god måte. En må sikre at FDV-dokumentasjonen er en brukerhåndbok, ikke en stabel produktark. Sørge for samspill mellom driftssystem og forvaltningssystem. Noen eiere forlanger at bygget skal dokumenteres via prøvedrift før de endelig tar over ansvaret. Slutten av dette steget er ofte for dårlig definert. Dette må ha fokus i arbeidet når kontrakt inngås.

 

Til hovedartikkel Neste steg - generell oversikt

Referanser og lenker

Kilde: Bygg21 (2015). Veileder for fasenormen «Neste steg»