Vedlikeholdskostnader har tradisjonelt vært definert som kostnader som er nødvendige for å opprettholde byggverket på et fastsatt kvalitetsnivå og derved gjøre det mulig å bruke det til sitt tiltenkte formål innenfor en gitt brukstid. Utskifting av bygnings­deler/tekniske installasjoner med kortere levetid enn resten av byggverket har også vært definert som vedlikehold. (NS 3454:2000).

I NS 3454:2013 er kostnader til drift, vedlikehold og reparasjon av skader slått sammen til en ny hovedpost for drifts- og vedlikeholdskostnader (hovedpost 3), med underpostene 31 Drift, 32 Vedlikehold og 33 Reparasjon av skader.

32 Vedlikehold

Kostnader som skal føres på post 32 Vedlikehold er definert som kostnader til

 • Forebyggende/planlagte tiltak for at bygningsdelens funksjon skal opprettholdes innenfor antatt levetid, normalt basert på en tilstandsvurdering. Dette innbefatter mindre utdskiftinger som f.eks.:
  • enkelte deler av kledning (deler av trepanel, enkelte kledningsplater)
  • enkelte deler av gulv (deler av gulvbelegg, enkelte fliser)
  • enkelte deler av taktekking (enkelte takstein, deler av takpapp)

 • Overflatebehandling og mindre reparasjoner som normalt utføres sjeldnere enn hvert år, f.eks.:
  • fasadevask og behandling
  • maling
  • sliping og lakking av tregulv
  • utvendige persienner
  • mur/puss

33 Reparasjon av skader

Kostnader som skal føres på post 33 Reparasjon av skader er definert som kostnader til

 • Tiltak som må utføres for å rette opp skader eller mangler forårsaket av uforutsett ytre påvirkning, f.eks.:
  • hærverk, innbrudd
  • vær og vind
  • snøbelastning
  • vannskader
  • graffiti

Se også Vedlikehold, Driftskostnader (D) og Livssykluskostnader (LCC)