Driftskostnader har tradisjonelt vært definert som kostnader til løpende drift, renhold, vakt, sikring, energi o.a., herunder løpende vedlikehold, skade og hærverk (NS 3454:2000).

I NS 3454:2013 er forsyningskostnader (energi, VA og renovasjon) og renholdskostnader skilt ut som egne hovedposter. Dette er i samsvar med nyere internasjonal standardisering, med bakgrunn i at disse postene utgjør betydelige deler av driftskostnadene (jf. NS-EN 16627:2015). Resten av de tradisjonelle driftskostnadene er slått sammen med kostnader til vedlikehold samt reparasjon av skader til en ny hovedpost 3: Drifts- og vedlikeholdskostnader.

I NS 3454:2013 er kostnader som skal føres på underpost 31 Drift spesifisert på følgende måte:

  • Ettersyn og kontroller som er nødvendig for at bygningsdeler og byggverket skal fungere som planlagt og oppfylle lov og forskriftskrav.
  • Kontroller/sjekkrunder uavhengig av intervall inkl. lovpålagte tilsyn som brannvern/brannsikring, heiskontroll osv.
  • Ettersyn, kontroll, oppfølging og justering/regulering av tekniske anlegg og systemer normalt innenfor et år.
  • Service av tekniske anlegg inklusiv utskifting av mindre komponenter og forbruksmateriell (f.eks. filter, remmer).
  • Andre aktuelle tiltak:

- analyse av oljeprøver;
- overvåking av vibrasjoner;
- termografering;
- energivurdering av tekniske anlegg;
- oljeskift, smøring av deler;
- lyskildeskift, ev. gruppeskift;
- rensk av takrenner/nedløp, kontroll av beslag;
- feiing av utearealer;
- gartnerarbeider (stell av grøntareal, plenklipping, med mer;
- snørydding av utearealer inkludert bortkjøring;
- fjerning av snø, is og istapper på tak.

Se også Drift, Livssykluskostnader (LCC) og Vedlikeholdskostnader (V)