Eng.: Life Cycle Costs (LCC)

I NS3454:2013 Livssykluskostnader for byggverk er livssykluskostnadene definert som Kapitalkostnader (N) pluss årlige kostnader til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) i byggverkets levetid/brukstid (NS 3454).

I LCC-kalkylen brukes kalkulasjonsrente, vanligvis nominell rente justert for inflasjon. Nominell rente er relativ avkastning av kapital når avkastningen regnes i løpende pengeverdi og kapitalbeløpet regnes i nominell historisk verdi.

Livssykluskostnadene er i NS 3454 delt opp i følgende hovedposter:

1 Anskaffelses- og restkostnader
2 Forvaltningskostnader
3 Drifts- og vedlikeholdskostnader
4 Utskiftings- og utviklingskostnader
5 Forsyningskostnader
6 Renholdskostnader

Til bruk i bygg- og eiendomsforvaltningen er det videre gitt følgende tilleggsposter (som ikke er definert som livssykluskostnader):

7 Service-/støttekostnader til kjernevirksomheten
8 Virksomhetsspesifikke kostnader
9 Verdier og inntekter

Utskifting av komponenter regnes som vedlikehold. Ved større utskiftninger kan det også omfatte utvikling av bygget.

Se også Levetidskostnad og Kapitalkostnader og driftskostnader