Vedlikehold er arbeid som er nødvendig for å opprettholde kvaliteten på en bygning og de tekniske installasjoner på et fastsatt nivå, og sikre at bygningen som helhet fungerer etter hensikten innenfor en gitt brukstid. Utskifting av bygningsdeler med kortere levetid enn resten av bygningen, og med tilsvarende standard, defineres som vedlikehold.

For verneverdige bygg er det et mål at vedlikeholdet i størst mulig grad utføres med bruk av opprinnelige materialer og håndverksteknikker.

Definisjon

I NS-EN 13306:2010 Vedlikehold - Vedlikeholdsterminologi er vedlikehold definert som

«kombinasjon av alle tekniske, administrative og styringsrelaterte tiltak gjennom livssyklusen til en enhet, som har til hensikt å bevare den i eller tilbakeføre den til en tilstand der den kan oppfylle nødvendige funksjonskrav.»

Denne definisjonen er også brukt i NS 3424:2012 for tilstandsanalyser og NS 3454:2013 for årskostnader.

I NS-EN 13306:2017 er ordbruken noe endret. Det er også gitt definisjoner for ulike former for vedlikehold, se Former for vedlikehold

Vedlikeholdsbegreper

Det er vanlig å skille mellom:

  • Løpende vedlikehold: Tiltak for å rette på tilfeldige skader eller mangler. Ikke planlagte utskiftinger av bygningsdeler eller komponenter som følge av hærverk, innbrudd, akutte skader el.lign. Kostnadene regnes som en del av den løpende driften. I NS 3454:2013 føres slike utgifter under post 33 Reparasjon av skader.
  • Forebyggende vedlikehold: Arbeider som må utføres for å hindre forfall som følge av jevn og normal slitasje. Blir også kalt planlagt eller periodisk vedlikehold. Forebyggende vedlikehold kan deles i
    • Intervallbundet vedlikehold, som utføres regelmessig etter faste vedlikeholdsinstrukser gitt av planleggere, entreprenører eller leverandører. Enkelte komponenter vil da bli skiftet ut før det er teknisk nødvendig. I NS 3454:2013 kostnadsføres arbeider med intervaller som normalt er kortere enn ett år under post 31 Drift, mens intervaller som er lengre enn ett år føres under post 32 Vedlikehold.

    • Tilstandsbasert vedlikehold, som er planlagte arbeider basert på regelmessige tilstandsanalyser, f.eks. hvert år. Hovedformålet er å iverksette nødvendige tiltak til rett tid og slik oppnå et mer optimalt vedlikehold. Dette kan gi kvalitetsmessige og økonomiske fordeler i forhold til fast, periodisk vedlikehold.  I NS 3454 kostnadsføres slike arbeider under post 32 Vedlikehold.

Se også Vedlikeholdskostnader (V)
  

Årskostnader som funksjon av planmessig vedlikehold

Sammenhengen mellom årskostnader og et planmessig vedlikehold er illustrert i følgende figur:

 

Kilde: NOU 2004:22 Velholdte bygninger gir mer til alle.