Det finnes en rekke ulike selskapsformer i Norge. Forskjellen er i hovedsak i hvilken grad deltakerne hefter for selskapets gjeld. Innenfor BAE-sektoren er følgende selskapsformer mest aktuelle:    

  • Aksjeselskap (AS): Aksjeeierne er ikke personlig ansvarlige for selskapets forpliktelser og kan ikke tape mer enn innskuddet (aksjekapitalen). Selskapene kan være private eller offentlige. Reguleres av Aksjeloven.

  • Allmennaksjeselskap (ASA): Større selskaper som tegner aksjer i markedet. Ansvarsregler omtrent som for aksjeselskap. Reguleres av Allmennaksjeloven.

  • Ansvarlig selskap (ANS): Alle deltakerne er personlig ansvarlige for hele gjelden.

  • Delt ansvar (DA): Deltakerne er samlet ansvarlige for hele gjelden, men hver enkelt bare for sin eierandel.

  • Kommandittselskap (KS): Minst en deltaker har ubegrenset ansvar for selskapets forpliktelser og minst en annen deltaker har begrenset ansvar med en fastsatt sum.  
  Både ANS, DA og KS reguleres av Selskapsloven.
 
 
Andre aktuelle selskapsformer er enkeltmannsforetak, samvirkelag og stiftelser.
 
Se også Selskapsmodeller i kommunal bygg- og eiendomsforvaltning
 
Om registreringspliktige foretak: Se Foretak