Foretak som er underlagt registreringsplikt etter Foretaksregisterloven:

 1. Aksjeselskaper (AS)
 2. Allmennaksjeselskaper  og europeiske selskaper (ASA)
 3. Andre næringsdrivende selskaper (ANS, DA, KS)
 4. Samvirkeforetak og europeiske samvirkeforetak
 5. Næringsdrivende stiftelser
 6. Foreninger og andre innretninger som driver næringsvirksomhet eller har til formål å drive slik virksomhet
 7. Enkeltmannsforetak som driver handel med dertil innkjøpte varer eller som sysselsetter mer enn fem fast ansatte i hovedstilling
 8. Statsforetak (SF)
 9. Interkommunale selskaper (IKS)
 10. Kommunale og fylkeskommunale foretak (KF, FKF)
 11. Regionalt helseforetak (RHF) og helseforetak (HF)
 12. Foretak som i særlovgivningen er pålagt registreringsplikt.

Se også Selskapsformer.