Kommunene kan organisere sin bygg- og eiendomsforvaltning på ulike måter. Det vanligste er en kommunal etatsmodell med større eller mindre grad av desentralisert ansvar, se Organisasjonsmodeller for FDVU.

Bygg- og eiendomsforvaltningen kan også organiseres etter ulike selskapsmodeller:

  • Kommunalt foretak (KF) har egne vedtekter og eget styre valgt av kommunestyret. Budsjett og regnskap føres etter kommunale regler. Formålet med KF er å gjøre virksomheten mer selvstendig, samtidig som kommunestyret fortsatt står som eier.

  • Interkommunalt selskap (IKS) kan opprettes av kommuner og fylkeskommuner i fellesskap. IKS er et selvstendig rettsubjekt og omfattes ikke av kommuneloven. Regnskapet føres etter regnskapsloven. Selskapet kan eie eiendommene eller bare ha forvaltningsansvar på vegne av kommunene. Det ledes av et styre utpekt av eierkommunene.

  • Kommunalt aksjeselskap (KAS) eies i sin helhet av en eller flere (fylkes)kommuner og følger de vanlige bestemmelsene i aksjeloven. Det ledes av styre og generalforsamling som er valgt av vedkommende kommunestyre(r)/fylkesting.

Se også Bygg- og eiendomsforvaltning (BEF) og Selskapsformer