Levetidskostnad var i NS 3454:2000 definert som summen av kapitalkostnad og nåverdien av alle utgifter til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling i brukstiden, dvs. nåverdien av livssykluskostnadene.

I NS 3454:2013 er det tilsvarende begrepet nåverdi for kostnader i analyseperioden T  (NVT). Denne formuleringen tar høyde for at analyseperioden også kan være kortere enn levetiden, f.eks. en utleieperiode eller perioden fram til forventet ombygging/fornyelse.

NVT = N + Σ FDVUover tiden T til kalkulasjonsrente r

Levetidskostnaden beregnes ved ferdigstillelse av nybygg. Som kalkulasjonsrente (r) benyttes vanligvis realrente, dvs. nominell rente justert for inflasjon.

Årskostnaden (ÅK) beregnes ved å legge ut levetidskostnaden som en annuitet over byggets levetid T med kalkulasjonsrente r. Årskostnaden framkommer da ved å multiplisere levetidskostnaden NVT med annuitetsfaktoren aT.

ÅK = NVT ⋅ aT

Levetiden settes gjerne til 60 år i Norge, men den totale levetiden kan være mye lenger.

På dansk kalles levetidskostnaden totaløkonomi.

Se også Livssykluskostnader (LCC) og Årskostnad (ÅK)