annuiteten av nåverdien av kostnadene (NVT) i analyseperioden

(NS 3454:2013)

Årskostnaden (ÅK) beregnes ved å multiplisere nåverdien (NVT) med annuitetsfaktoren a for analyspeperioden T, dvs.

ÅK = NVT · a 

Årskostnaden er et fast årlig beløp, og må ikke forveksles med årlige kostnader.

Annuitetsfaktoren er en funksjon av kalkulasjonsrenta og analyseperioden. Hvis analyseperioden er tilstrekkelig lang (mer enn ca. 50 år), er annuitetsfaktoren tilnærmet lik kalkulasjonsrenta. Ellers er den høyere. 

Figurene illustrerer hvordan kapitalkostnader og årlige kostnader til FDV, utvikling og utskiftinger gjennom byggets brukstid blir diskontert til nåverdi NVT (øverste figur). Deretter blir årskostnaden ÅK lagt ut som en fast, årlig annuitet over byggets brukstid (nederste figur).