En bygge- og anleggskontrakt regulerer et kontraktsforhold hvor en part (entreprenøren) påtar seg utførelsen av et bygge- eller anleggsarbeid (herunder anlegg, nybygg, vedlikehold, reparasjon og ombygging) for en annen part (byggherren).
(Kilde: NS 8405:2004)

Ulike entrepriseformer kan benyttes, se Entrepriseformer.

Det er utarbeidet egne standarder for utførelseskontrakter tilpasset entrepriseformen, se Standarder for anbud og kontrakt

Ved delte entrepriser hvor det vesentlige av tegninger, beskrivelser og beregninger skal leveres av byggherren, benyttes vanligvis NS 8405:2004 Norsk bygge- og anleggskontrakt eller NS 8406:2009 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt.

Ved totalentrepriser benyttes NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser.