Verdivurdering av fast eiendom, anlegg, maskiner og andre eiendeler. Verditakst er en vurdering av markedsverdien på en eiendom/bygning/bolig på takseringsdagen når en tar hensyn til beliggenhet, standard, størrelse, vedlikehold, evt. heftelser, bruksrettigheter, utidsmessighet m.v. Norges Takseringsforbund opererer med følgende kategorier verdivurdering:

  • Markedsverdi: Det beløp takstmannen mener eiendommen/boligen normalt kan omsettes for på takseringstidspunktet (”normal salgsverdi”).
  • Låneverdi: En forsiktig vurdert markedsverdi som skal gi lånegiver nødvendig sikkerhet for sitt pant i eiendommen.
  • Teknisk verdi (for bygning): Normal byggekostnad for oppføring av tilsvarende bebyggelse på grunnlag av dagens byggepriser på stedet. Det gjøres fratrekk for verdiforringelse (teknisk foreldelse, vedlikeholdsmangler) og evt. gjenstående arbeider.
  • Tomteverdi: Markedsverdi av råtomt pluss normale kostnader for opparbeiding av tekniske anlegg og tilknytningsavgifter for vann, avløp, strøm m.v. Verdien fastsettes uten hensyn til evt. festeforhold (men det må redegjøres for dem).
  • Utleievurdering / kapitalisert verdi: Normal markedsleie er det beløp takstmannen mener eiendommen/bygget/boligen kan leies ut for. Fellesutgifter, forsikring, vedlikehold m.v. skal oppgis. Netto leie kan kapitaliseres med en prosentsats som vurderes ut fra lånerente, inflasjon og risiko.

(I et prosjekt der en skulle evaluere verdien av Norges samlede bygningsmasse, ble teknisk  verdi definert som nybyggverdi minus oppgraderingsbehov. (Litt.: Nøkkeltall for eiendomsforvaltning. RIF 2000.)

Se også Verdivurderingsprinsipper for eiendom.