Noen av de vanligste verdivurderingsbegrepene for eiendom er:

  • Markedsverdi: Forventet salgspris som kan oppnås. Lønnsomheten kan beregnes ved en kapitalisering (nåverdi) av forventede framtidige utgifter og inntekter.
  • Bokført verdi: Opprinnelig anskaffelseskostnad + Påkostninger – Avskrivninger. Regnskapsmessig begrep som ikke gjenspeiler eiendommens reelle verdi.
  • Teknisk verdi (gjenskaffelsesverdi): Kostnaden med å erstatte eksisterende eiendeler – Skader, mangler og slitasje.
  • Bruksverdi (virksomhetsnytte): Verdien av bygget for virksomheten, uavhengig av markedsverdi. F.eks. bygg tilpasset en spesiell prosess eller virksomhet.

Kilde: MultiMap - Modell for verdifastsettelse og tilstand, Multikonsult

Se også Takst