I Bygningsteknisk forskrift § 9-2 stilles det krav om at det skal velges produkter til byggverk uten, eller med lavt innhold av helse- eller miljøskadelige stoffer. I § 9-7 stilles det krav om kartlegging av bygningsdeler, installasjoner og lignende som kan utgjøre farlig avfall ved endring eller riving av eksisterende byggverk.

Blant de mest helse- og miljøfarlige stoffene har norske miljøvernmyndigheter prioritert ca. 30 stoffer eller stoffgrupper, se prioritetslisten. Det er en nasjonal målsetning at utslipp av prioriterte stoffer skal stanses eller reduseres vesentlig innen 2020.

Eksempler på skadelige stoffer i byggevarer:

 • Bromerte flammehemmere
 • Bisfenol A
 • Ftalater
 • Klorparafiner
 • Krom
 • Arsen
 • Kadmium
 • Triclosan
 • PAH (steinkulltjære, sot, kreosot)
 • Blyforbindelser
 • Oktyl-/nonylfenoler

Nærmere informasjon om miljøfarlige byggevarer, produkter og stoffer finnes på Klima- og miljødirektoratets hjemmesider, bl.a. i Substitusjonsveileder, Kjemikaliesøk, Produktinformasjonsbanken (PIB) og Er det farlig?

Se også Substitusjonsplikten, Grønn materialguide og Forurensningsloven.