Forsyningskostnader er i NS 3454:2013 Livssykluskostnader for byggverk skilt ut som en egen hovedpost i LCC-kontoplanen (hovedpost 5) med følgende underposter:

51 Energi: Elektrisk strøm, olje, fjernvarme, bio-energi etc.

52 Vann og avløp: Drikkevann, avløpsvann, rensing av avløpsvann, kommunale VA-avgifter

53 Renovasjon: Leie av containere og komprimatorer, bortkjøring og tømming, deponiavgift, kildesortering, kommunale avgifter

I tidligere utgaver av NS 3454 ble disse kostnadene ført som en del av driftskostnadene.

Endringen i NS 3454 er en tilpasning til tilsvarende standarder i Danmark og Sverige, og i samsvar med anbefalinger fra en fellesnordisk arbeidsgruppe. I Danmark føres disse kostnadene som forsyningskostnad og i Sverige mediakostnad.

Se også Livssykluskostnader (LCC)