Denne fremgangsmåten kombinerer de viktigste egenskapene ved residualmetoden og tilbakebetalingsmetoden.

For førstnevnte kan det f.eks. foretas en residual verdsetting knyttet opp mot faser, og/eller residual verdsetting av kontantstrømmer. Kontantstrømmene og residualene periodiseres i så fall som i sistnevnte og neddiskonteres til nåverdi.

Som for sistnevnte får diskonteringsrenten stor betydning for treffsikkerheten i analysene, spesielt ved perioder som strekker seg over et langt tidsrom. Og som for residualmetoden kan man igjen stå overfor (betydelige) kostnadselementer som er vanskelig å kostnadssette for utførelse av analysen. Fremgangsmåten er innsatskrevende. Egner seg som supplement til andre metoder.

Se også Nåverdi

(SFE)