Hovedpost 1 i kontoplanen til NS 3454:2013 Livssykluskostnader for byggverk. Omfatter følgende underposter:

11 Tomt
12 Nybygg
13 Hovedombygging
14 Restkostnad

Summen av prosjektkostnad (K0) og nåverdien av restkostnad (RT). Hvis bygget har en restverdi, er restkostnaden negativ.

Tilsvarer Kapitalkostnad (N) i tidligere utgave av standarden.

Se også Livssykluskostnader (LCC)