observerbart forhold som gir indikasjon på hvilken tilstand et byggverk eller en bygningsdel befinner seg i

(NS 3424:2012 Tilstandsanalyse for byggverk)

Symptomer kan f.eks. være avflassing av maling, sprekker og riss, karbonatisering, fukt og råte. Symptomer er viktige vurderingskriterier for å fastsette tilstandsgrad (TG).