Bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen (BAE-næringen) er landets største næring målt i antall bedrifter. 33 prosent av alle bedrifter i Norge er BAE-bedrifter. BAE-næringen er landets nest største næring målt i verdiskaping og i antall sysselsette.

Næringen omsatte for ca. 600 milliarder kroner i 2009, det vil si ca. 13 prosent av den totale omsetningen i norsk næringsliv. Næringen sysselsette i 2010 nesten 340 000 personer, det vil si ca. 13 prosent av den samlede sysselsettingen i Norge.

Et gjennomgående trekk ved BAE-næringen er de mange små bedriftene. 75 prosent av bedriftene har en årlig omsetning på under 4 millioner kroner, og 97 prosent av alle bedriftene i næringen har under 20 ansatte. Vel 100 bedrifter har mer enn 100 ansatte.

Kilde: Stortingsmelding 28 (2011-2012) Gode bygg for eit betre samfunn