Områderegulering brukes av kommunen der det er krav om slik plan i kommuneplanens arealdel, eller kommunen finner at det er behov for å gi mer detaljerte områdevise avklaringer av arealbruken (i motsetning til detaljregulering). 

Områderegulering utarbeides av kommunen, eller kommunen kan overlate til andre myndigheter og private å utarbeide forslag til områderegulering, jf. Plan- og bygningsloven, § 12-2. Planen må innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel.