Kapitalverdimetode brukes, i likhet med nåverdimetode, ved analyser av lønnsomheten ved investeringer. Den går ut på å omregne inn- og utbetalinger ved en investering på ulike tidspunkter til verdier på kalkyletidspunktet med en rentefot eller kalkylrente.

I eiendomsutvikling er fastsettelsen av diskonteringsrenten av sentral betydning og vil omfatte realrenten i samfunnet (langsiktig statsobligasjonsrente fratrukket inflasjon), tillagt risikopåslag og inflasjonsrate, jf. verdi- og lønnsomhetsvurderinger.

Se Nåverdi.

(SFE)