Innsigelse er en karakteristikk i plan- og bygningsloven om nærmere angitte myndigheters adgang til å bestride foreslåtte materiellrettslige planløsninger.

Primært gjelder dette den operative planleggingen i kommunene i spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig regional betydning, eller som av andre grunner er viktig for vedkommende myndighets ansvarsområde. Planforslaget det reises innsigelse mot, kan så tolkes å komme i konflikt med lovgrunnlaget, med statlig og regional planbestemmelse, statlig planretningslinje eller overordnet plan.

De generelle reglene om rett til å fremme innsigelse til planforslag er gitt i Plan- og bygningsloven, § 5-4.

(SFE)