Energimerking av bygninger og boliger er en ordning for å evaluere byggets energikvalitet. 

I Norge er energimerking av bygninger styrt av Energimerkeforskriften for bygninger. Denne forskriften ble vedtatt 18. desember 2009 og trådte i kraft 1. januar 2010. Forskriften er hjemlet i Energiloven, og setter bestemmelser for hvilke type bygg som må energimerkes og hvor ofte. Energimerking er pliktig fra 1. juli 2010. EUs bygningsenergidirektiv 2002/91/EF ligger til grunn for ordningen.

Energimerkeforskriften beskriver også plikten til energivurdering av tekniske anlegg i bygninger. Plikten gjelder regelmessig energivurdering av kjelanlegg (basert på fossile brensler) og ventilasjons- og romkjøleanlegg.

 

Dagens boliger vil får energikarakteren E, F ellerG. Nye boliger vil få C eller D hvis de er bygd etter dagens byggeforskrifter. For å få A eller B må du ha et lavenergi- eller passivhus.

Eksempel på energimerke for bolig. Eldre boliger vil får energikarakteren E, F eller G. Nye boliger vil få C eller D hvis de er bygd etter dagens byggeforskrifter. A eller B forutsetter et lavenergi- eller passivhus.
Figur: Enova/ANB

Lenke til energimerking.no