Nåverdien av én krone innbetalt i slutten av år n når kalkulasjonsrenten er r 
(NS 3454:2000)

Diskonteringsfaktoren = (1 + r) – n.