Eng.: Land assembly.

Betegnelsen brukes for å karakterisere anskaffelse og produksjon av institusjonelt byggeklare byggetomter. Denne definisjonen er en tilpasset oversettelse av termen «land assembly» slik den er anvendt i engelskspråklig fagterminologi.

I eiendomsutvikling vil det si at eiendomsutviklere skaffer seg eierkontroll over potensielle utviklingseiendommer/tomter, omformer eksisterende eiendomsforhold med sikte på bygging i medhold av eksisterende plan eller plan som vil bli utarbeidet og godkjent, for så til slutt å sørge for matrikulering av nødvendige eiendomstomter som så er klare for bygging, jf. anskaffelse av utviklingseiendom.

(SFE)