Arealplan er en generell betegnelse på planer utarbeidet i den hensikt å styre arealbruk innenfor det arealet/området som planen avgrenser. Den brukes i plan- og bygningslovgivningen som samlebetegnelse på lovfestede plantyper som kommuneplan og reguleringsplan, men betegnelsen i seg selv er ingen lovfestet plantype.

Som ulovfestede plantyper kan betegnelsene arealplan, soneplan, disposisjonsplan etc. bli brukt om hverandre.

(SFE)