Aksjeleilighet er eieformen i en boligeiendom organisert som aksjeselskap eller allmennaksjeselskap (boligaksjeselskap).

Aksjer i selskapet gir rett til leie av en bestemt leilighet i selskapets eiendom. En aksjonær og boligleier har eiendomsrett og medbestemmelsesrett i selskapet på linje med øvrige aksjonærer. Selskapets vedtekter inneholder normalt utfyllende reguleringer av rettighets- og leieforhold og prosedyrer.

Stiftelse av boligaksjeeiendommer i Norge har i nyere tid vært innom flere faser av lovreguleringer: Borettslagsloven som trådte i kraft 15.08.2005, opphevet retten til å opprette boligaksjeeiendommer, også ved omdanning av ordinært aksjeselskap. Derimot ble det ikke påbudt å omdanne eksisterende boligaksjeeiendommer til borettslag, slik at boligaksjeeiendommer som rettsriktig var stiftet før loven trådte i kraft, og som ikke (frivillig) er omdannet til borettslag, eksisterer fortsatt. Frem til den forrige borettslagslov trådte i kraft 1. juli 1960, var det adgang til å velge mellom disse to eieformene. Men deretter ble også borettslag påbudt for så senere igjen å bli endret slik at det på ny ble tillatt å stifte boligaksjeeiendommer. Denne adgangen ble altså igjen opphevet i 2005.

(SFE)