Usikkerhet - definisjoner

  1. mangel på viten om fremtiden
    (NS 3453:2016: Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt)

  2. «Differansen mellom den informasjon som er nødvendig for å ta en sikker beslutning og den informasjon som er tilgjengelig på beslutningstidspunktet.»
                            Galbraith (1957)

Risiko

Den negative siden av usikkerhet; ting kan gå dårligere enn forutsatt (uhell, misforståelser, uventede endringer etc.)
 
Risiko er definert på litt ulike måter i gjeldende standarder, men rommes i hovedsak innenfor rammene av følgende definisjoner:
 
  • uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø eller materielle verdier (NS 5814:1991: Krav til risikoanalyser)

  • virkningen av usikkerhet (NS-EN ISO 14001:2015: Ledelsessystemer for miljø)
Risiko kan uttrykkes både kvalitativt (med ord) og kantitativt (med tallverdier). Ved kvantitativ metode uttrykkes risikoen ved sannsynligheten for at en uønsket hendelse inntreffer multiplisert med konsekvensene dersom den skulle inntreffe:
 
Risiko = Sannsynlighet x Konsekvens
 

Muligheter

Den positive siden av usikkerhet; ting kan gå bedre enn ventet (bedre løsninger, sparte kostnader, raskere avklaring etc.)
 

Risikomatrise og mulighetsmatrise

En risikomatrise viser sammenhengen mellom sannsynlighet for og konsekvens av en uønsket hendelse (se eksempel nedenfor). Ulike hendelser plasseres inn i risikomatrisen basert på erfaringer, beregninger eller andre faglige vurderinger. Hendelser som havner i rød sone må bearbeides slik at sannsynlighet og/eller risiko reduseres mest mulig (risikoreduserende tiltak). Hendelser som havner i gul sone må vurderes nærmere. 

Risikomatrisen har et positivt motstykke i en mulighetsmatrise. Her plottes positive muligheter på tilsvarende måte med sannsynlighet og konsekvens. Målet er å tydeliggjøre og styrke de hendelsene som har størst sannsynlighet og størst positive konsekvenser. 

Kilde: Rolstadås, Olsen, Johansen og Langlo (2014): Praktisk prosjektledelse.