Tomteverdien er det pengemessige uttrykket for hva en tomt er verdt.

Det kan komme til uttrykk i markedsprisen ved salg, pris ved andre former for overdragelse, ved takst, ved sammenligning av priser i forbindelse med salg og overdragelser i nabolaget, ved beregning av verdien av tomten for dagens bruk og utnyttelse (bruksverdi), ved beregning av potensiell bruk og utnyttelse i forbindelse med eiendomsutvikling, osv. jf. verdi- og lønnsomhetsberegninger.

Både i verdiberegninger ved aktuell og potensiell utnyttelse påvirkes tomteverdien av gjeldende reguleringsstatus. Tomter regulert til lønnsommere arealformål og til en utnyttelse som ligger betydelig høyere en dagens aktuelle utnyttelse, har normalt høyere verdi for utvikling enn tomter hvor arealformål og utnyttelse er tilnærmet optimalt utnyttet økonomisk.

Arealformål som ikke gir direkte økonomisk utviklingsgevinst slik som grønnstruktur (naturområder, turdrag, friområder og parker), har som regel langt mindre verdi for eier enn arealer regulert til bebyggelse. Regulering av arealer til grønnstrukturformål kan likevel etter opparbeidelse få en positiv effekt på verdiutviklingen på bebygde naboeiendommer.

(SFE)