Begrepene forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) er relativt presist definert i NS 3454:2013 Livssykluskostnader for byggverk. Ut over dette brukes en rekke uttrykk og begreper for å beskrive ulike tiltak i eksisterende bygninger. Noen av uttrykkene er definert i standarder, mens andre ikke er det. Ulike standarder kan også definere uttrykkene forskjellig. Terminologien er langt fra entydig.

I tabellen under er noen av de vanligste begrepene forsøkt forklart med enkle stikkord og sett i forhold til hverandre. Forslaget bygger på arbeider utført av Multiconsult og ordbokas redaksjonsgruppe. Flere av begrepene er delvis overlappende.

Begrep

Engelsk betegnelse

Stikkord

Forklaring

Modernisering

Modernization

Oppgradere til moderne stil og kvalitet

Skifte ut elementer til dagens standard, f.eks. innredninger, vinduer etc. Større vekt på estetikk og smak enn ved teknisk oppgradering. Endrer ikke planløsning.

Oppgradering

Upgrading

Utskifting og reparasjon for å møte nye, strengere krav

Mer rettet mot oppgradering av tekniske ytelser enn modernisering. Kan medføre endring av planløsning.

Oppussing

Decoration, renovation

Istandsetting, fornyelse og modernisering pga. slitasje eller utdatering

Del av vedlikehold. Utbedring av slitasje, f.eks. maling og tapetsering. Endrer ikke planløsning.

Ombygging

Rebuilding, reconstruction

Endring av en bygnings egenskaper/funksjoner og planløsning

Større bygningsmessige endringer. Omfatter ofte også oppgradering.

Rehabilitering

Refurbishment

Istandsetting av bygningsdeler og komponenter uten at de endrer funksjonalitet

Oppgradering, reparasjon og utskifting av elementer som ikke lenger oppfyller krav til funksjon og ytelse. Kan innebære endret planløsning

Renovering

Renovation

Oppgradering/ standardheving til akseptabelt nivå

Oppgradering av eldre bygningsdeler, komponenter og systemer. Ikke endret planløsning.

Reparasjon

Repair (..operations)

Gjenoppretting av funksjonen til defekt bygningsdel/enhet

Gjøre et produkt funksjonsdyktig uten hel utskifting

Restaurering

Restoring

Tilbakeføring til tidligere tilstand

Planløsning, materialer og utførelse fra aktuell tidsepoke

Utbedring

Repair

Reparasjon, rehabilitering

Som følge av uønsket hendelse eller forsømt vedlikehold

 

Figuren illustrerer noen av begrepene, relatert til FDVU-modellen. Både modernisering, oppussing, renovering, reparasjon, restaurering og utbedring kan rommes innenfor begrepet vedlikehold, men ofte også med elementer av utvikling. Oppgradering og rehabilitering medfører som regel utskifting til dagens standard, og representerer dermed verdibevarende vedlikehold. Ved ombygging skjer en utvikling av standard og funksjonalitet slik at bygget kan møte framtidas krav og på den måten oppnå lengst mulig levetid. Bærekraftig bygging handler om å optimalisere levetida gjennom utvikling over tid.   

Kilde: Bjørberg, Multiconsult, 2010