En tilstandsanalyse er en undersøkelse og en beskrivelse av tilstanden til et objekt på et gitt tidspunkt.

NS 3424:2012 Tilstandsanalyse av byggverk – Innhold og gjennomføring beskriver en framgangsmåte som kvalitetssikrer analysen og gjør det mulig å sammenlikne analyser som er utført av forskjellige fagpersoner eller firma.

Standarden beskriver en generell systematikk som kan tilpasses ulike grader av analyser. Det skilles mellom 3 analysenivåer:

Nivå 1: Tilstandsregistrering av generell/overordnet art. Visuelle observasjoner i kombinasjon med enkle målinger. Grovt mengdeoverslag og kostnader.

Nivå 2: Som nivå 1, men mer detaljert. Omfatter også gjennomgang av underlagsdata som tegninger, beskrivelser, bygningshistorikk etc.

Nivå 3: Registrering av spesiell art. Vil normalt bare omfatte bestemte bygningsdeler eller problemstillinger. Kan omfatte mer avanserte undersøkelser som laboratorieprøving og destruktive måle-/prøvemetoder.

Standarden beskriver en gjennomføringsprosedyre med fem hovedfaser:

  1. Planlegging
  2. Tilstandsregistrering og årsaksvurdering
  3. Analyse av risiko ved avvik
  4. Beskrivelse og prioritering av tiltak
  5. Rapportering
I planleggingsfasen skal det bl.a. gjøres rede for valg av referansenivå, dvs. hvilke kriterier som legges til grunn for tilstandsgrad null (TG0). Dette kan være myndighetskrav, byggherrekrav, brukerkrav, funksjonskrav etc.
 
Videre må det etableres kriterier for tilstandsgrader, fra TG0 (ingen symptomer) til TG3 (kraftige symptomer/funksjonssvikt). Kritiske deler som ikke er tilgjengelige for inspeksjon, gis tilstandsgrad Ikke undersøkt (TGIU). 
 
I analysefasen vurderes årsakene til avvik med TG2 og TG3 og mulige konsekvenser av disse. Deretter foretas en risikovurdering basert på konsekvenser og sannsynlighet for at skade skal oppstå (se Konsekvensgrad (KG), avvik og risiko). 
 
På grunnlag av dette gjøres det en samlet vurdering, beskrivelse og prioritering av nødvendige og aktuelle tiltak, og utarbeides rapport. Standarden inneholder et forslag til rapportmal. 
 
Eng.: Condition survey eller condition assessment.