NS 8175:2012 Lydforhold i bygninger - Lydklasser for ulike bygningstyper
NS 11001-1:2009  Universell utforming av byggverk - Del 1: Arbeids- og publikumsbygninger
NS 11001-2:2009  Universell utforming av byggverk - Del 2:Boliger
NS 11005:2011  Universell utforming av opparbeidede uteområder - Krav og anbefalinger
NS 11030:2013  Universell utforming - Likeverdig tilgang til tjenester og krav til personlig tjenesteutøvelse

 

Til samleartikkel Standarder for bygg- og eiendomsforvaltning