kostnader til service og støtte overfor kjernevirksomheten

(NS 3454:2013)

Posten dekker oppgaver som utføres for å støtte primærvirksomheten. Det kan f.eks. være IKT-tjenester, kantine, post, transport, bistand ved flytting etc. Det kan også omfatte drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til brukers anlegg (f.eks. alarmanlegg, callinganlegg, telefon etc.) (RIF).

Hovedpost 7 Service/støttekostnad til kjerne­virksomheten er tatt inn som et tillegg til NS 3454 med følgende underposter:

71 Vakt og sikkerhet

72 Sentralbord- og resepsjonstjeneste

73 Kantine/cateringtjeneste

74 Møbler og inventar

75 Flytting/rokkering av arbeidsplasser

76 Tele- og IT-tjenester

77 Post- og budtjeneste

78 Rekvisita- og kopieringstjeneste

79 Administrativ støtte

Service/støttekostnader til kjernevirksomheten er ikke regnet som en del av livssykluskostnadene, men er likevel en del av FM-kostnadene og BEF-kostnadene. De representerer S'en i FDVUSP-begrepet.

Se også Livssykluskostnader (LCC)