Risikopremie er generelt den tilleggsavkastning investor/eier forventer ved pengeplasseringer/verdidisposisjoner under usikkerhet og som derved skal bidra til å kompensere for risiko.

Ved investeringsanalyser vil derfor diskonteringsrenten inkludere et risikojustert avkastningskrav.

Ved inngåelse av opsjonsavtaler i forbindelse med akkvirering av utviklingseiendom betaler utbygger opsjonspremie til grunneier før partene endelig kan innfri avtalen. Opsjonspremien kan her sees på som en risikopremie til grunneier som kompensasjon for de bindinger avtalen medfører for disponeringen av eiendommen.

(SFE)