Plan- og bygningsloven (pbl) med forskrifter er det sentrale lovverket for kommune- og arealplanleggingen samt byggevirksomheten i Norge. Pbl ble revidert i 2009 med virkning fra 1. januar 2010.

Tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene, dvs. som krever byggesøknad og -tillatelse etter pbl § 20-1, er:

 1. Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg
 2. Vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt under bokstav a
 3. Fasadeendring
 4. Varig eller tidsbestemt bruksendring, vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak som nevnt under bokstav a
 5. Riving av tiltak som nevnt i bokstav a
 6. esentlig endring eller vesentlig reparasjon
 7. Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner
 8. Oppføring av innhegning  mot veg
 9. Plassering av skilt- og reklameinnretninger
 10. Plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg
 11. Vesentlig terrenginngrep
 12. Anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass
 13. Opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, eller arealoverføring, jf. matrikkellova.

Lenke til Lovdata: Plan- og bygningsloven