Formål

Identifisere begrunnelse, overordnede mål og rammer for tiltaket.

Typisk input

  • Idé eller problem som skal løses (bruker).
  • Forretningsmessig strategi og forretningsplan for virksomheten (eier).

Kjerneprosesser

 

 Viktige hjelpeprosesser

  • Hente inn erfaringer fra tidligere tilsvarende tiltak (prosjektevalueringer)

Ledelsesprosesser

Planlegging Etablere overordnet prosjektplan og mer detaljert plan for neste fase
Anskaffelser De første betraktningene rundt sammensetningen av prosjektteamet. Kontrahere eventuelt rådgivere for steg 1.
Kommunikasjon Interessentanalyse. Etablere strategi for å styre forventninger.
Utsjekk for levedyktighet – Økonomi Sjekke status med tanke på økonomi og investeringskapasitet.
Utsjekk for levedyktighet – Miljø Sjekk at en levedyktighetsvurdering av kundens behov og tomt er gjennomført. Inkludere gjenbruk av bygg og materialer.
Utsjekk for levedyktighet - Sosialt Vurdere tiltakets etiske sider og konsekvenser av disse.

Typisk output

  • Anerkjennelse av brukerens behov for et tiltak.
  • En begrunnet vurdering av om det er forretningsmessig fornuftig å utrede tiltaket med tanke på gjennomføring.
  • Hvilke muligheter har vi?

Kommentar

I dette steget konstateres det om en idé er ønskelig å forfølge eller om det er avdekket et problem som må avklares og utredes. Steget kan være initiert av eier selv, eller ved at en bruker som har et behov for endring tar kontakt med eieren. Handlingsrommet må identifiseres og vurderes, inkludert om det finnes økonomisk forsvarlige tiltak. Typiske spørsmål er: Trenger vi dette? Bidrar tiltaket til forbedring? Er det gjennomførbart? Får vi lov? De første vurderingene rundt et mulig prosjekt gjøres ut fra eierens strategiske plan og ambisjonsnivå. Mange eiere har ikke kompetanse til å gjennomføre disse analysene selv og ofte vil de første rådgiverne bli kontrahert for å bidra til utredninger. Gjennomføringsstrategi eller entrepriseform er ennå ikke avgjort.

 

Til hovedartikkel Neste steg - generell oversikt

Referanser og lenker

1. Bygg21 (2015). Veileder for fasenormen «Neste steg»

2. Stikkord i termbasen SNORRE: Levedyktighet  http://www.standard.no/toppvalg/termbasen/Termpost/?TermPostId=46711