Nåverdi (NV) er den sum som i dag må settes til forrentning for at man på et nærmere angitt tidspunkt (t) skal ha det beløpet som forfaller til betaling. Nåverdien regnes ut ved å multiplisere det framtidige beløp med diskonteringsfaktoren dt for år t.

NVt = (1 + r) – t ⋅ FDVUt  = dt ⋅ FDVUt 

Nåverdien av en betalingsrekke med like beløp (a) gjennom hele analyseperioden (T) kan beregnes ved å multiplisere det faste beløpet med sumfaktoren (invers annuitetsfaktor) (dT).

dT = (1 + r)T - 1 / (1 + r)T ⋅ r

NVT = a ⋅ dT

Nåverdien av en betalingsrekke med varierende beløp, må beregnes ved å diskontere hvert enkelt beløp.

Se også Annuitetsfaktor (a) og Sumfaktor

Kilde: NS 3454:2013 Livssykluskostnader for byggverk

Nåverdimetoden brukes bl.a. i lønnsomhetsberegninger, se Kapitalverdimetode og Internrentemetoden