Markedsgapanalyser brukes for å anslå/undersøke etterspørselen av gulvareal fratrukket det aktuelle eller påregnelige tilbudet i et gitt tidsrom og innenfor spesifiserte markedsnisjer for nyprodusert eiendom. Det kan være forretningsareal, kontor, områdespesifikke ungdomsboliger, eldreboliger, boliger innenfor er bestemt prissjikt etc.

De forutsetter vanligvis empiriske data (statistikk i tidsserier) over igangsatt og ferdigstilt gulvareal i kvm. til ulike formål, avgang og tilgang av boliger etc., planer for dette, ledig gulvareal o.l. I det enkelte område vil også oversikt over bygningsmassens alder, sammensetning med henblikk på bruk og den teknisk-funksjonelle standard bidra til å støtte opp om denne type analyser.

Slike gapanalyser kan også foretas mer eller mindre på grunnlag av direkte observasjon. De kan i så fall bli kostnadskrevende.

(SFE)