Boliger med lavere behov for energi til oppvarming enn en standard bolig. I lavenergihus ligger totalt årlig energibehov under 100 kWh/m² BRA pr. år (i Oslo), hvorav oppvarming utgjør ca. 30 kWh/m² BRA pr. år.

Energirammer for ulike typer bygninger er gitt i TEK17 § 14-2. Totalt netto energibehov for småhus er her satt til 100 kWh/m2BRA + 1600 kWh pr. år. For skoler er energirammen 110 kWh/m2, for hotell 170 kWh/m2 og for sykehus 225 kWh/m2 BRA pr. år.

Dette oppnås ved å:

  • Redusere varmetapet
  • Effektivisere el-forbruket
  • Utnytte solenergien
  • Vise og kontrollere energibruken
  • Velge riktige energikilder

 Se også Passivhus