Kredittrisiko er knyttet til usikkerhet basert på det faktum en av partene i et kredittforhold ikke klarer sine forpliktelser, og her ved at kredittinstitusjoner kan gå konkurs, ikke klare sine forpliktelser ved forfall av egne lån (obligasjoner) eller må omstruktureres slik at låntakere får økte finanskostnader, mister lånemuligheter etc.

Den kan også oppstå som følge av at kredittinstitusjonenes finansielle støttespillere som offentlige finansaktører faller fra slik at kredittinstitusjonenes soliditet svekkes med den følge at kreditt blir dyrere.

Kredittrisikoen representerer for eiendomsutvikleren en finansrisiko. I senere år har den vært økende og samtidig forandret karakter, bl.a. som følge av globaliseringen i finansmarkedene og internasjonaliseringen av eiendomsnæringen.

Se også Kredittverdighet.

(SFE)