Statlige planbestemmelser og andre bestemmelser tilknyttet lovfestede plantyper i medhold av plan- og bygningsloven har bindende rettsvirkninger for alle som endelig godkjente planer måtte involvere: planmyndigheter, initiativtakere til virksomhet innenfor planområdet og berørte interesser.

Det betyr også at den juridiske bindingen instituerer en rettighet for både initiativtakere og berørte. Den som søker om igangsetting av tiltak i tråd med planen, har i prinsippet krav på tillatelse.

(SFE)