Når vedtak om ekspropriasjon er fattet og det er sendt begjæring om ekspropriasjonsskjønn, kan ekspropriant (den som eksproprierer) søke om forhåndstiltredelse, om rett til å disponere over eiendommen, starte anleggsarbeider o.l., før erstatningen er fastsatt.

Jf. innløsning om grunneiers/ekspropriatens adgang til å kreve iverksettelse av ekspropriasjons-/reguleringsvedtak.

Hjemmel for forhåndstillatelse er gitt i Oreigningslova, § 25.

(SFE)