Brukes i første rekke om vern av bygninger av antikvarisk verdi. Bygningsvernet spenner fra enkle istandsettinger til omfattende restaureringer og rekonstruksjoner. Hensikten er å ivareta antikvariske, arkitektoniske, bruksmessige og andre verdier som knytter seg til den enkelte bygning.  

De nasjonale og regionale kulturminneinteressene ivaretas i hovedsak av kulturminneloven, mens det lokale bygningsvernet dekkes av plan- og bygningsloven.

Kulturminneloven har følgende verneordninger for bygninger:

  • Automatisk fredning av alle faste og løse kulturminner fra oldtid og middelalder (før 1537).
  • Automatisk fredning av alle stående byggverk fra perioden 1537-1649.
  • Automatisk fredning av samiske kulturminner eldre enn 100 år.
  • Fredning av verneverdige bygg og anlegg ved enkeltvedtak (ca. 5 000 objekter).
  • Fredning av statens bygg og anlegg ved forskrift på grunnlag av Landsverneplaner
  • Fredning av kulturmiljø ved enkeltvedtak.
  • Kommunal meldeplikt til antikvariske myndigheter for saker som gjelder riving eller vesentlig endring av bygg og anlegg eldre enn 1850.

Kulturminnefondet bidrar med rundt 65 millioner kroner årlig i statlig tilskudd til private eiere av verneverdige kulturminner.

I tillegg administrerer Riksantikvaren 10 bevaringsprogram, der det bl.a. kan gis vedlikeholds- og restaureringsmilder til freda bygninger i privat eie.

Plan- og bygningsloven gir kommunene mulighet til å regulere kulturhistorisk viktige områder til hensynssone  med utfyllende reguleringsbestemmelser. Videre gis det hjemmel til å bevare verneverdige fasader, materialbruk eller interiør.

Flere kommuner opprettet har egne byantikvarstillinger som skal ivareta kommunenes rådgivnings- og forvaltningsansvar innen rammene av Kulturminneloven og Plan- og bygningsloven, se Gule lister.