Avfallsprodusenten skal sørge for at det utarbeides en oversikt over byggavfall som forventes å oppstå i forbindelse med tiltak som nevnt i Byggteknisk forskrift (TEK17) § 9-6 Avfallsplan

For følgende tiltak skal det utarbeides en avfallsplan som gjør rede for planlagt håndtering av byggavfallet fordelt på ulike avfallstyper og -mengder:

  • oppføring, tilbygging, påbygging og underbygging av bygning dersom tiltaket overskrider 300  BRA
  • vesentlig endring, herunder fasadeendring, eller vesentlig reparasjon av bygning dersom tiltaket berører del av bygning som overskrider 100 m² BRA
  • riving av bygning eller del av bygning som overskrider 100 m² BRA
  • oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging, endring eller riving av konstruksjoner og anlegg dersom tiltaket genererer over 10 tonn bygge- og rivningsavfall. 

Tiltak som berører flere bygninger, konstruksjoner eller anlegg skal vurderes under ett.

TEK17 § 9-8 Avfallssortering sier at minimum 60 vektprosent av avfallet skal sorteres i ulike avfallstyper og leveres til godkjent avfallsmottak eller direkte til gjenvinning.

Se også Avfall, Byggavfall og Gjenvinning

Nærmere regler om avfall og behandling finnes på Miljødirektoratet - tema avfall og Byggemiljø.no (eksterne lenker)